Vindkraft på Holmön


På denna sida kommer fortsättningsvis Gröna Holmön AB att ta över och informera om utvecklingen i det planerade vindkraftsprojektet på Holmön. Informationen kommer företrädesvis att lämnas som korta notiser och med fylligare information som nedladdningsbara PDF-filer.

Holmöns vindkraftprojekt kommer att läggas över från Slitevind AB till Gröna Holmön AB. Bolaget övertar projektet och ansvaret för färdigställandet av miljökonsekvensbeskrivningen och inlämnandet av tillståndsansökan under hösten. Det nya bolaget är för närvarande till största delen ett dotterbolag till Norrlandsvind AB men förhandlingar pågår med flera andra bolag för bildandet av ett konsortium. Slitevind AB kommer också att finnas med i ägarbilden av det nya bolaget.

Notiser

PDF-filer14-12-30 Nyårshälsning
Gröna Holmön AB sänder en Nyårshälsning till alla positiva krafter som på olika sätt skapar förutsättningar för Holmön att överleva och utvecklas i framtiden. Gröna Holmön AB arbetar för att dra vårt strå till stacken och kommer att lämna in en tillståndsansökan inom en snar framtid. Berörda markägare kommer att få mer detaljerad information i början av 2015.
Varma jul och nyårshälsningar
Gröna Holmön AB
14-10-01
Länkar till kompletterande dokument.
Här nedan följer länkar till kompletterande material till samrådet.
Fotomontage (OBS 40 MB tar tid att ladda ner)
Ljudberäkning 1
Ljudberäkning 2
14-09-25
Nytt samråd enligt 6 kap 4§ Miljöbalken
Efter de samråd som skedde 2011, 2013 och 2014 har vindkraftprojektet utvecklats vidare. Västra området har tagits bort och det är färre men något större verk. Gröna Holmön AB har gått in som huvudansvarig för projektet och vill därför göra ett förnyat samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4§. Samrådet sker skriftligen. Synpunkter på samrådet kan lämnas fram till 21 oktober 2014. Kontaktinformation för samrådet finns i underlaget till samrådet. Detta dokument finns tillgängligt under denna länk:
Samrådsdokument 2014-09-25
Underlag med fotomontage och ljudberäkningar kommer läggas upp senare (ca 1 oktober).

14-09-25
Gröna Holmön AB tar över

Holmöns vindkraftprojekt kommer att läggas över från Slitevind AB till Gröna Holmön AB. Bolaget övertar projektet och ansvaret för färdigställandet av miljökonsekvens-beskrivningen och inlämnandet av tillståndsansökan under hösten. Det nya bolaget är för närvarande till största delen ett dotterbolag till Norrlandsvind AB men förhandlingar pågår med flera andra bolag för bildandet av ett konsortium.
Slitevind AB kommer också att finnas med i ägarbilden av det nya bolaget.

14-02-02
Rådata från fågelinventeringen

För den som är intresserad finns här rådata från fågelinventeringen bl a dagböcker och observationsdata. Allt är samlat i någa PDF-filer
PDF-data/Dagbok 2012 april-juli.pdf
PDF-data/Fiskgjusar dagbok och obsar 2012 maj-juli.pdf
PDF-data/Havsörn 2012 april-juli.pdf
PDF-data/Lom 2012 maj-aug.pdf
PDF-data/orrspel, Holmön.pdf
PDF-data/Silvertärna 2012 maj-juli.pdf
PDF-data/Övriga obs 2012 apr-aug.pdf
14-01-26
Fler länkar för samrådet
Här kommer de länkar som utlovades i förra notisen.
Ljudberäkning
https://www.dropbox.com/s/crfepbalm6755i3/Bilaga%201%20Ljudber%C3%A4kning_20131213.pdf 
Fotomontage
https://www.dropbox.com/s/3qr5f19jl963elv/Bilaga%202%20Fotomontage140113.pdf
14-01-12
Nytt samråd enligt 6 kap 4§ Miljöbalken

Efter de samråd som skedde 2011 har vindkraftprojektet utvecklats vidare. Sex verk har nu tagits bort och övriga har höjts med 17 meter.  Detta innebär både lägre miljöpåverkan och bättre totalekonomi. Inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan inbjuds markägare, berörda, organisationer och andra intresserade till förnyat samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4§. Samrådet sker skriftligen.

Synpunkter skickas i brev märkt “Vindkraft Holmöarna”, till ÅF-Infraplan, Långviksvallen 20, 922 66 Tavelsjö.  

Synpunkter kan även lämnas muntligen via Tommy Norgren, Slitevind, tel. 070-381 57 57. Vi önskar era synpunkter senast den 10 februari 2014.

Samrådsunderlag finns tillgängligt under länkarna till höger samt under samrådstiden på Sävar bibliotek och på affären på Holmön.

Vi önskar ha era svar senast den 10 februari.

Samrådshäftet:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8088942/SAMRADSHAFTE_131220.pdf

Kulturmiljöutredningen:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8088942/Rapport%20KMKB%20121007.pdf

Underlag med fotomontage och ljudberäkningar kan läggas upp senare.

11-12-15
Länkar till den kompletta fågelrapporten
Nedanstående länkar går till den kompletta fågelutredningen och dess bilagor.

Komplett rapport
http://dl.dropbox.com/u/8088942/F%C3%A5gelrapport%20Holm%C3%B6n%202011-11-20.pdf


Bilaga 201 Artlista
http://dl.dropbox.com/u/8088942/Bilaga%201%20Artlista%20Holm%C3%B6arna.pdf

Bilaga 202 Rödlista
http://dl.dropbox.com/u/8088942/Bilaga%202%20R%C3%B6dlista%20Holm%C3%B6arna.pdf 

11-10-28
Fågelrapporten

Nu finns en sammanfattning av fågelrapporetn klar att läsa.
[Läs sammanfattningen av rapporten]

11-10-24
Presentation och fotomontage från samsrådsmötet

Nu finns presentationen från samrådsmötet och fotomontagebilderna tillgänliga som PDF-filer.
[Presentation (OBS 52 MB)]  [Fotomontagebilder (OBS 30 MB)]

11-10-18
OBS! Reviderade handlingar inför samrådsmötet

Tryckfelsnisse hade varit framme och nu finns en reviderad version av handlingarna inför samrådsmötet 
[Läs mer]

11-10-18
Ursäkt från Slitevind

Vi vill be så mycket om ursäkt för att materialet inför samrådet blev försenat några dagar.
Vi hoppas att detta inte ska upprepas utan att vi ska kunna komma ut på nätet med info när vi lovat. Vi lägger fortsättningsvis ut material om projektet i takt med att det blir färdigställt.  
Vänligen Slitevind AB

11-10-17
Handlingar inför samrådsmötet

Nu finns handlingarna inför samrådsmötet tillgänliga
[Läs mer]

11-10-07
Kallese till Samråd

Slitevind kallar till samråd om vindkraftsprojektet på Holmön. Det kommer även att gå en extra färjetur tillbaka till Holmön kl 21 efter mötet
[Läs mer]

11-09-23
Information
Hösten är nu här och många undrar säkert vad som händer i vindkraftsprojektet på Holmön. Målsättningen var att vi skulle ha kallat till samrådsmöte efter semestrarna, tyvärr så har vi inte kommit så långt i projektet som vi hade önskat men vi bör om inget oförutsett inträffar kunna ha ett samrådsmöte i slutet av oktober.

Anledningen till att alla utredningar har tagit längre tid än beräknat är att projektet är komplext, frågorna många och dessutom har slutgiltig ställning inte tagits till leverantör av vindkraftsturbiner vilket fördröjer processen. I skrivande stund finns två tänkbara alternativ kvar att välja på. Efter turbinvalet så ska tillverkarens modelluppgifter köras i olika dataprogram för att säkerställa ljudutbredning och dylikt.  

Slitevind satsar stora resurser i projektet vilket är en absolut nödvändighet i ett så här stort projekt. Vi plockar under resans gång upp ny teknik som gör det möjligt för oss att förfina och förbättra projektet ytterligare och mildra eller ta bort negativa effekter, detta tar förstås tid och resurser i anspråk och fördröjer också tyvärr samrådsmöten och ansökan. 

Slitevind kan tyvärr inte diskutera verksplaceringarna med någon enskild person eller grupp före samrådet. Alla måste få möjlighet att ta del av detta samtidigt. Efter samrådet kommer det att finnas gott om tid för synpunkter för de som så önskar. 

Vår förhoppning är att ansökan ska kunna lämnas in till Länsstyrelsen före årsskiftet. Målsättningen är sedan att kunna bygga vindkraftsparken 2013-2014 med en särskild satsning på något som vi kallar ”de sju underverken” under kulturhuvudstadsåret 2014. Mer om detta vid ett senare tillfälle. 

Vi hoppas att så många som möjligt litar på att vi och våra konsulter är seriösa i detta arbete och att vi alla gör vårt bästa för att åstadkomma en positiv utveckling för Holmön. 

Med vänlig hälsning Slitevind AB genom Tommy Norgren

11-05-18
Information och samråd enligt 6 kap 4§ Miljöbalken Nätkoncession Holmön–Ivarsboda Nätkoncession Ivarsboda–Sävar

Slitevinds planering av vindkraft på Holmöarna går framåt och planeringen har nu påbörjats avseende el- anslutningen till Umeå Energis elnät. För att överföra den planerade elproduktionen krävs nya kraftledningar, som kräver nätkoncession för linje enligt Ellagen.
Slitevind AB avser att ansöka om nätkoncession för linje 36 kV Holmön–Ivarsboda.
Umeå Energi avser att ansöka om nätkoncession för linje 145 kV Ivarsboda–Sävar.
I
nför arbetet med ansökan inbjuds markägare och andra intresserade till samråd. Vi kommer att informera om planerna och svara på frågor på ett öppet samrådsmöte:
Tid : 25 maj 2011 kl 18–20. Plats: Sävar hembygdsgård, Forsells väg 15.

På samrådsmötet medverkar även Vindin, som planerar för vindkraft norr om Ivarsboda.
Vi har tagit fram en samrådsfolder som beskriver båda ledningssträckorna [Läs mer ].
Synpunkter lämnas på mötet eller skickas i brev till: ÅF Infraplan, Långviksvallen 20, 922 66 Tavelsjö. Märk brevet ”Nätkoncession Holmön–Ivarsboda” och/eller ”Nätkoncession Ivarsboda–Sävar” beroende på vilken del det avser. Vi önskar ha era svar senast den 12 juni.

110502
Information om Slitevinds Holmöprojekt
Vi har den senaste tiden varit tvungna att skynda på ansökan om inkoppling på nätet eftersom det finns flera projektörer på fastlandssidan som konkurrerar om den nätkapacitet som finns disponibel i Sävar. Kostnaden för anslutning till Holmsund har visat sig för dyrt.
Den ettåriga fågelundersökningen som länsstyrelsen krävde är nu klar men vi kommer att göra en frivillig komplettering under maj-juli som lämnas in i augusti efter det att MKB:n är inlämnad, vilket ska vara gjort inom några månader.
ÅF konsults arbete med utredningarna som krävs för tillståndsansökan fortsätter, de definitiva ljudberäkningarna och den sista layouten av parken blir färdigställd inom den närmaste tiden.
För att få nätkoncession över Kvarken måste en särskild MKB och en Marinbiologisk bottenundersökning göras. Slitevind har tillsammans med Umeå energi påbörjat denna process.
På grund av Holmöns känsliga kustområden har vi lagt ner mycket omsorg när det gäller val av plats för landning av verken. Slitevind har nu säkrat mark för detta ändamål på en yta som tidigare använts av Norra skogsägarna för utskeppning av timmer.
Vi kommer inom den närmaste tiden att fastställa projektets storlek och positionerna på verken. De som vill kunna säkerställa medverkan i projektet bör ta kontakt snarast. Som ni kanske förstår så måste vi minimera verksplaceringar hos de fåtal markägare som i nuvarande stund inte önskar deltaga i projektet.
Jag svarar gärna på frågor kring detta och är ledsen att vi inte förvarnat tidigare om tidspressen, som till slut blir verklighet i alla projekt, men vi har varit tvungna att fokusera på så mycket annat den senaste månaden.
Vänligen Tommy Norgren   070-3437154


100818
Hej alla Holmöbor
Slitevind har haft styrelsemöte på ön, (29-30 juli). Beslut om mätmastuppsättning är nu taget. Fågelutredningen fortskrider och vi börjar få en uppfattning om hur lokaliseringen utifrån fågel-problematiken ska kunna lösas. Ännu återstår mycket utrednings-arbete vad gäller kulturmiljö, vägar, det rent visuella och mycket annat. Dessa utredningar kommer att påbörjas under hösten.
Vi kommer aldrig att kunna gömma verken men vi kommer att göra allt vi kan för att kompromissa fram en så bra lösning som möjligt.
Ett välbesökt informationsmöte om projektet hölls på Holmön den 3augusti. På kvällen hade vi ytterligare ett möte där gruppen icke markägare fick möjlighet att komma till tals. Mötet hölls i en positiv anda och en grupp för icke markägare kommer att bildas som ska samordna och lyfta de frågor som fångas upp på samma sätt som markägargruppen och bysamfälligheten. 
Vi har för avsikt att någon helg i höst hålla ett informationsmöte enbart med ungdomarna  på ön för att de ska få en egen möjlighet att bilda sig en uppfattning om vindkraft och få information om var man kan utbilda sig till servicetekniker.
Vår ambition är att även ha ett informationsmöte med byns jägare under hösten.
Vi har även gjort en informationsfolder som sammanfattar läget i Holmöprojektet så här långt [Läs mer ]
Med vänlig hälsning Slitevind AB

100724
Ett allmänt informationsmöte för alla intresserade kommer att hållas på Panget den 3 augusti kl 13.00-14.30. På kvällen kl 18.30 hålls ett möte för icke markägare för att bilda en samrådsgrupp.
Samrådsgruppens uppgift blir att fungera som en länk mellan Slitevind och gruppen icke markägare. Samrådsgruppen kommer att löpande få information om projektet och ska bl.a samordna och lyfta de frågor som fångas upp i gruppen icke markägare. 
Kaffe och smörgås kommer att serveras vid båda mötena.

100716
Vi har för avsikt att hålla ett informationsmöte för alla intresserade på Holmön om vårt vindkraftsprojekt på ön någon gång mellan 3-10 augusti, efter information om projektets status har vi för avsikt att bilda en samrådsgrupp även för icke markägare.  Mer information om datum, tid och plats kommer senast måndag.
Varma sommarhälsningar från Slitevind AB

100331
Vår planering för fågelinventeringen har startat. Två observations-torn kommer att sättas upp inom kort. Två erfarna ornitologer Christer Olsson, känd från St Fjäderäggs fågelstation, och Jan Petterson (huvudansvarig), känd från Ölands södra uddes fågel-station, är inkopplade i undersökningen. Ena tornet kommer att monteras upp vid masten på väg mot Trappudden. Det andra 150 m öster om bron (Gladskärsögern) mot Ängesön 50 m norr om vägen. Båda tornen blir 10 m höga, försedda med vind-skydd och tak samt uppstagade. Den tredje observationspunkten blir förmodligen på hällan väster om Inge Holmgrens stuga på Rössgrönna och där behövs fn. inget torn. Vi får nu hoppas att den viktiga och omfattande fågelutredningen blir bra och att den kan genomföras ostört.

091209
Viktig information till markägare avseende projektet
[Läs mer ]

091111
Läs information (som PDF )

091108
Vi kommer med mer information innan kommande helg

091014
Slitevind AB vill här meddela att myndighetstillstånden för mätmasten är klara.
När tillstånden är klara måste dock en anmälan om uppsättning skickas till luftfartsverk och militär för markering på flygkartor minst 30 dagar före uppsättande, denna anmälan skickades till myndigheterna direkt när tillståndet för mätmasten erhölls i början av oktober. 
Slitevind vill nu att samtliga markägare som önskar vara med i vindkraftsprojektet skriver under  avtalet  och skickar in detta före den 1 November.
Om någon av någon anledning  inte vill ha några verk på sin mark eller vill diskutera placeringen av eventuella verk så går det också bra, vi gör ingenting mot någons vilja. Kontakta gärna oss om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning Slitevind AB


090828
Nu finns en informationsfolder om Slitevinds vindkraftprojekt på Holmön. Utställningen på Panget finns kvar Augusti månad ut.

 
140925 Samrådshandling
111028 Fågelrapporten
111024 Samrådsbilder
111024 Fotomontagebilder
111018 Handlingar samråd
100817 Informationsfolder
091111 Information
090828 Informationsfolder

 

 


Kontaktinformation

Tommy Norgren
Projektledare för Holmön
tommynorgren@msn.com

 

   

 

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2014-12-30
© HUF
Webmaster

Operated by