Holmön Byamäns Samfällighetsförening
 
Funktionärer
Detta arbetar vi med
Nyheter
Styrelse
Sven Nordblad (ordf) 070-5955174
sven.nordblad@gmail.com
Bert Tegström (v ordf)
Jenny Johansson (sekr) 070-2969885
skatan1974@hotmail.com
Olle Nygren (kassör) 070-6636706
olle.nygren@holmon.com
Walter Holmberg (ledamot) 
Kurt Edlund (suppleant)
Åsa Engman (suppleant)
Thorbjörn Lindberg (suppleant)
Gunnar Carlsson (suppleant)

Revisorer
Birgitta Olofsson (ord)
Lars Janzén (ord)
Maria Hedblom (ers)

Valberedning
Göran Sjöberg
Bengt Krisandersson
Jäbäck
- 18 numerade båtplatser och 4 bojplatser är iordningställda. Just nu är 3 av bojplatserna lediga.
- ansökan om muddring kostar och tillstånd gäller i högst 2 år. Ansökan bör därför göras först när finansiering finns.
- skylting om båtplatser regler om fiske mm är anslaget på särskild anslagstavla

Sörsundet
- utredning om arrende pågår. 
Kajen Rössgrundet
- riva kajen eller riva och bygga nytt? Undersöka kostnader och finansiering. Länsstyrelsen anser sig inte vilja bidra.
Fiskebastur
- behovsinventering av kompletterade åtgärder är utförd och det finns en åtgärdsplan. Det finns sex fiskebastur: Gåsflötaögern (värd finns, rengöring, möblering och husgeråd behövs), Laxbådagrund (uthyrd),  Sikskärsgrund (värd finns, utlåning igång, lite komplettering med husgeråd behövs), Rössgrund (värd finns, utlåning igång, lite komplettering med husgeråd behövs), Håttgrundögern (värd saknas än så länge, madrasser, möbler och husgeråd behövs), samt Gaddbastun (här behövs mer omfattande renovering av ytterväggar och muren).
Arrenden
- Förteckning över befintliga arrenden finns nu
- skatteverket håller på att uppdatera taxeringen
- översyn av befintliga arrendekontrakt pågår och befintliga kontrakt är uppsagda för modernisering med indexreglerade arrendeavgifter och med kommande fastighetstaxering.

Lokalt vägpaket
- Lantmäteriet kommer att kalla till samrådsmöte för vägförrättning avseende Öllerkstavägen.
UMEVA - VAKIN
- Gamla soptippen som ligger på samfälld mark har vi ansvar för. I avtalet med Vakin påtar sig de allt ansvar för framtida sanering.
Dikesrensning
- Förslag till entrepernör finns och till årstämman kommer förslag om beslut att genoföra dikesrensningen.
Gåvan
Samfällighetsföreningen har fått en gåva på 300 000 kr. I samråd med gåvogivarna kommer föreningen att bl a anlägga en ny väg till Ödekyrkogården från Åkervägen, grusa Åkervägen, kaminer till fiskebasturna och slyröjning i Jäbäck. Styrelsen tar gärna emot fler förslag till projekt.
 
Extra stämma
Extra stämma hålls den 30 september kl 14.00 på Holmögården.
Kallelse kommer inom kort.
2018-05-25
Info om GDPR
Holmön Byamäns samfällighetsförening (föreningen) behandlar endast nödvändiga personuppgifter som namn, adress, fastighet, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med
föreningens medlemmar och myndigheter inom föreningens verksamhetsområde.
Föreningen hanterar (lagrar och använder för kommunikation och debiteringslängd) endast medlemmars personuppgifter för föreningens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Grund för personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmarna där föreningens stadgar kan ses som ett avtal, vilket innebär att den vanliga medlemshanteringen baseras på avtal.
[Läs mer]
2018-05-25

 
 
 
 
     
     
     
     

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2018-09-01
© HUF
Webmaster

Operated by