Tidigare och pågående forskningsområden
Bromerade föreningar i arktis

Inom detta pågående projektområde har jag varit med och studerat utbytet av bromerade föreningar mellan hav och luft. Särskilt har utbytet av naturligt bildade bromanisoler undersökts. Dessa föreningar bildas av marina organismer och liknar i viss mån bromerade flamskyddsmedel. Därför är utbytet mellan hav och luft av dessa föreningar intressant att jämföra med motsvarande utbyte av antropogena bromerade föreningar.

 

Senaste publikationer

Bidleman TF, Agosta, K, Andersson A, Haglund P, Nygren O, Ripszam M, Tysklind M. Air-water exchange of brominated anisoles in the northern Baltic Sea. Environ Sci & Technol, 48 (2014), 6124-32.

Bidleman T, Agosta K, Andersson A, Brorström-Lundén E, Haglund P, Hansson K, Laudon H, Newton S, Nygren O, Ripszam M, Tysklind M, Wiberg K, Atmospheric pathways of chlorinated pesticides and natural bromoanisoles in the northern Baltic Sea and its catchment, Ambio, Supple 3(44) (2015), 472.

Bidleman T, Agosta K, Andersson A, Haglund P, Liljelind P, Hegmans A, Jantunen L, Nygren O, Poole J, Ripszam M, Tyskling M. Sea-air exchange of bromanisoles and methoxylated bromodiphenylethers in the Northern Baltic. Marine Pollution Buletin, 112 (2016), 58.

Bidleman T, Nygren O, Tysklind M. Field estimates of polyurethane foam: air partition coefficients for hexachlorobenzene, alpha-hexachlorocyclohexane and bromoanisoles. Chemosphere, 159 (2016), 126.

Bidleman T F, Laudon H, Nygren O, Svanberg S, Tysklind M. Chlorinated pesticides and natural brominated anisoles in air at three nothern Baltic stations. Environ Pollut. 225 (2017), 381-389.

Bidleman T F, Brorström-Lundén E, Hansson K, Laudon H, Nygren O, Tysklind M. Atmospheric transport and deposition of bromoanisoles along a temperate to arctic gradient. Environ Sci Technol, DOI: 10.1021/acs.est7b03218.

 

Läkemedelsexponering

Inom detta projektområde har jag utvecklat jag mätmetoder för att kunna studera och kartlägga sjukvårdspersonalens exponering för läkemedel vid beredning och administrering. En testmetod för att kontroller läckage av cytostatika från beredningssystem har utvecklats. I boken "Occupational Health for Health Care workers" finns ett kapitel risker vid cytostatika arbete.

Senast arbetade jag med att mäta spill och läckage vid hantering av antibiotika. Detta projekt avslutades 2011 och finansierades av AFA. 


Senaste publikationer  
Moore, G and Nygren, O. Penicillin. Criteria document for Occupational Standards. Arbete & Hälsa, 2004:6, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2004..

Hedmer M, Jönsson B A, Nygren O. Development and validation of methods for environmental monitoring of cyclophosphamide in workplaces. J Environ Monit 6 (2004), 979-84.

Nygren O, Gustavsson B, Eriksson R. A test method for assessment of spill and leakage from drug preparation systems, Ann Occup Hyg, 49 (2005), 711 - 718.

Nygren O. Development of measuring methods based on wipe sampling for assessment of emission and distribution of cytotoxic drugs in indoor environments. Proc 10th Intl Conf Indoor Air Quality and Climate, pp 2756-2761,   4-9th Sept, Beijing, China, 2005.

Nygren O. Exposure to hazardous drugs. Hosp Parm Europe 4 (2006), 66-68.

Nygren O, Olofsson E, Johansson L. Spill and leakage using a drug preparation system based on double filter technology. Ann Occup Hyg, 52 (2008), 95-98.
Kan laddas ner i fulltext från:
http://annhyg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/52/2/95

Nygren O, Olofsson E, Johansson L. NIOSH definition of closed system drug-transfer devices. Ann Occup Hyg, 53 (2009), 549.
Kan laddas ner från: http://annhyg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/53/5/549

Nygren O, Lindahl R. Undersökning av spill och läckage vid hantering av antibiotika inom sjukvården. Slutrapport AFA-projekt 07-0043. Umeå Universitet, Umeå, 2010.

Nygren O, Lindahl R. Development of a method for screening spill and leakage of antibiotics on surfaces based on wipe sampling and HPLC-MS/MS analysis. J ASTM International, 8 (2011), 10.

Nygren O, Lindahl R. Screening of spill and leakage of antibiotics in hospital wards. J ASTM International, 8 (2011), 24.

 

Kritiskt arbetsmoment för läkemedelsläckage

Utveckling av mätmetoder för aerosoler och metaller på plats i arbetsmiljön

Traditionell mätning av aerosoler och metaller i arbetsmiljön är en tvådelad  process. Provtagning sker ute i arbetsmijön varefter proven analyseras på laboratorium vid ett senare tillfälle. Nu finns moderna elektroniska instrument som gör det möjligt att provta och analysera aersoler och metaller på plats i arbetsmiljön. Det öppnar för nya strategier för mätningar av exponering i olika arbetsmiljöer. Snabba enkla mätningar på plats öppnar för breda screeningstudier där man kan gör många mätningar för att identifiera problemområden där mer omfattande och noggranna mätningar behövs. Dessa snabba enkla metoder kan även  vara ett effektivt pedagogiskt verktyg för att visa arbetstagre hur dom kan förbättra sitt arbetssätt så att exponeringen minskar. 


Senaste publikationer  

Nygren O, Aspman O. Validation and application of wipe sampling and portable XRF analysis as an on-site screening method for assessment of deposited aerosols on workplaces, Aust J Chem 37 (2004), 1021-28.

Nygren O. Platinum element and gold. Occupational exposure. In Speciation analysis of platinum group elements and gold, ed Cornelis R, Wiley & Son, London, 2005.

Nygren O. Occupational exposure to palladium in various work environments. In Palladium Emissions in the Environment: Analytic, Environmental Assessment and Health Effects, eds Zereini F och Alt F, Springer Verlag, 2006.

Nygren O. Wipe sampling as a tool for monitoring aerosol deposition in workplaces. J Environ Monit, 8 (2006), 49 - 52.   

  Andersson I-M, Lindahl R, Nygren O, Stor H, Sundström-Frisk C. Intermediärers roll. In Arbetsmiljöarbete i Sverige 2004. En kunskapssammanställning över strategier, metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete, Eds: Andersson I-M, Hägg G, Rosén G, Arbete & Hälsa 2006:6, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2006.

Schneider T, Jansson A, Alstrup Jensen K, Kristjansson V, Luotamo M, Nygren O, Savolainen K, Skaug V, Thomassen Y, Tossavainen A, Tuomi T, Wallin H. Evaluation and control of occupational health risks from nanoparticles. TemaNord 2007:581. Ed. Schneider, T. Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2007, ISBN 978-92-893-1563-0.
Kan laddas ner från: http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:581

 


Svetsningsarbete
Laserbearbetning

Projektet avslutades under 1999 och avsåg studier av aerosolexponering vid ytbehandling med laser. En tänkbar fortsättning av projektet är utveckling av metoder att mäta emisson och exponering vid laserbearbetning av kompositmaterial. 
Arbetet har skett i samarbete med Laser gruppen vid Luleå Tekniska Universitet, ArgeLas i Wien och Laser Zentrum Hannover. 


Urval av publikationer  

Nygren O, Flinkfeldt J, Lidén G, Lundgren L, Püster T and Seebaum D. Emissions generated during laser cladding. Proc 3rd EUREKA Industrial Laser Safety Forum, pp 149-156, Copenhagen, 4-5 May, 1995.

Haferkamp H, Püster T, Nygren O, Beck-Hansen E. Ring experiments as accompanying measure for investigations of emissions during laser material processing in the EU643 project. Proc 3rd EUREKA Industrial Laser Safety Forum, pp 123-130, Copenhagen, 4-5 May, 1995.

Nygren O, Haferkamp H, Seebaum D, Püster T and Beck Hansen E. Round Robin experiments for comparison and evaluation of analytical methods for the determination of emissions from high-power laser material processing. Analyst 121 (1996), 1291-1294.

Püster, T and Nygren, O. Gas and Fume Emissions, section 2 in "Laser Safety Handbook", Ed: Schröder, K, http://info.tuwien.ac.at/iflt/safety/index.htm, Argelas, Wienna, Austria, 2002.


Laser svetsning
Foto: Trumpf
Vattenjetskärning

Ett projekt för studier av arbetsmiljöförhållanden vid vattenjetskärning med sand i syfte att undersöka möjligheter och förutsättningar för ett utvecklingprojet för att förbättra arbetsmiljön. Detta projekt, som avslutades under år 2000, skedde i samarbete med Vattenjetgruppen vid Luleå Tekniska Universitet och finansierades av Rådet för Arbetsmiljöforskning. I projektet ingick en enkätstudie samt pilotmätningar av den aerosol som bildas vid vattenskärning vid ett antal anläggningar. 


Publikation 

Nygren O, Flinkfeldt J. Förbättrad arbetsmiljö vid abrasiv vattenskärning (in Swe) [Improved work environment during abrasive water-jet cutting] Arbetslivsrapport 2000:7, Arbetslivsinstitutet, Solna, 2000.


Aersolprovtagning vid vattenskärning 
Foto: O Nygren
  Överst på sidan
  Till personsidan


Sidan uppdaterades senast: 2018-09-12.

© Olle Nygren