Israpport

Ice report

Under vintern kommer här fortlöpande israpporter så länge det är isföre. Uppdatering sker så snart information om förändringar i isläget finns. De iskartor som visas är utdrag från SMHIs kartor om inte annat anges. Satellitbilder är utdrag från NASAs Lance Modis satellit. The ice situation will be reported during the winter as long as there is ice conditions. Updates will be made when information of changes in the ice situation is available. The ice maps shown, are excerts from SMHI's maps unless other notice. Satellite pictures are excerts from NASA Lance Modis satellite.

2018-05-04
Israpporten upphör för säsongen

Nu är det helt isfritt ute i Kvarken. Det finns ruttnade is inne i Norrfjärden och inne i hamen i Byviken. Utanför pirarna i Byviken finns nu drivis som drivit i i den nordliga vinden.
2018-05-04
Ice report ends for this season

Now it is ice free out in Kvarken. there is rottning ice i Norrfjärden and inside the harbor in Byviken. Outside the piers in Byviken there is drifitng ice.
2018-04-20
Nu finns inte mycket kvar av isen i Kvarken 
Denna bild från kl 16.00 från Marine Traffic visar hur isbytaren Frej under dagen från kl 6 till kl 16 systematiskt kört sönder den kvaravarande isen i Kvarken. Samtidigt har Capella och Helena stångats med isen vid Pannan under större delen av dagen Det förefaller nu som de nått varandra från var sitt håll.   

2018-04-20
Now there is not muck left of the ice in West Kavrken

This picture from 16.00 from Marine Traffic shows how Frej systamtically has smashed the remaining ice in Kvarken. In the mean time, Capella nad Helena has tried to force the ice at Pannan. It seems that they now have reach each other. 

2018-04-19
Nu ruttnar isen fort  
Dagens bild från NASAs satellit Terra visar att isen i västra kvarken nu ruttnar snabbt. Jämför man med bilden från den 14 april ser man att det finns flera råkar med öppet vatten och att isen nu är grå. Det är bara isen närmat Holmön i norr och öster som är vit och fortfarande har bärighet. I morgon kommer isbrytaren Frej och bryter upp den ruttnande isen i västra Kvarken.  

2018-04-19
The ice is decaying fast 

Todays picture from NASA's Terra satellite shows that the ice in West Kvarken is rapidly decaying. In comparison with the picture from 14 April one can see dark open channels in the decaying grey ice. It is only the ice close to Holmön i north and east that is white and solid Tomorrow the icebreaker Frej will come and break up the decaying ice in West Kvarken.

2018-04-18
Isen ligger kvar, men försämras snabbt  
Dagens iskarta visar att den fasta isen mellan Holmön och fastlandet i stort sett ligger kvar som satellitbilden nedan visar. Drivisen i östra Kvarken är också ungefär lika. Vad som inte framgår av bilderna är att kvaliteten på isen snabbt försämras nu när det inte blir köldgrader på nätterna. Den fasta isen mellan Holmön och fastlandet (grå) börjar nu ruttna och brunnar med helt öppet vatten bildas i den fasta isen. Skoterleden stängdes idag.  

2018-04-18
The ice remains, but in fast decay 

Todays ice map shows that tha fast ice between Holmön and the mainland remains as on the satellite picture below. The drifting ice in East Kvarken remains also the same. What the pictures do not show is that the ice quality has decayed rapidly, now when it is no frost at night. In the fast ice (grey) there are formed wells with open water. The snowmobile track was closed today.

2018-04-14
Drivis i söder
 
Dagen bild från NASAs satellit Terra visar att området söder om iskanten nu fyllt på med drivis. Det är den kravitiga sydväst vinden som under senaste dygnet pyllt på bukten söder om den fasta isen med tät, kompakt och brötig drivis. Det låga vattenståndet bidrar till att satbilisera den fasta isen. Förhållandena på skoterleden är fortsatt bra då snölagret är tunt och väl packat. Mitt på dagen luckras dock ytskiktet upp något. Under natten fryser snön ihop.  

2018-04-14
Drifting ice in south 

Todays picture from the terra satellite shows that drifting ice has filled the bay south of the fast ice. It is the strong southerly wind that during the past day has filled the bay south of the fast ice with compact closed ice. The conditions on the snowmobile track is still good and the snow layer is thin and compact. The surface, however, becomes soft in the middle of the day. During the night, the surface freezes.

2018-04-09
Dagens
satellitbild  
Dagen bild visar att iskanten i södra delen av Västra Kvarken har nu legat stabil i höjd med Veaögern i flera dagar. Förhållandena på skoterleden är fortfarande goda då snölagret är tunt och väl packat. Däremot det börjar bildas stöpa under den orörda snön på sidan om leden, särskilt i yttre delen av den brötiga isen utanför Vintevägskroken. Det är nu också omfattande sprickbildning längs svävarleden.  

2018-04-09
Todays satellite picture  

Todays picture shows that the ice border in southern part of West Kvarken has remained stable at Veaögerna for several days. The conditions on the snowmobile track is still good since the snow layer is thin and compact. On the side, however, there is snowslush under the untoucked snow surface, particularly outside of the rough ice area at Vintervägskroken. There is also extended rifts in the ice along the hoovercraft path.

2018-04-07
Satellitbilder med 4 dagars mellanrum 
Nu ser man tydligt hur iskanten i södra delen av Västra Kvarken förlyttas norrut. Idag fick vi en ny satellitbild i klart väder. Den övre bilder är från satelliten Aqua och visa att iskanten nu ligger vid södra Holmön. Den andra är från den 3 april och visar att iskanten låg vid södra Ängesön. Det innebär att iskanten förflyttats nästan 10 km norrut under de senaste 4 dygnen.  

2018-04-07
Satellite pictures with 4 days distance  

Now it can be clearly seen how the ice rim in southern part of West Kvarken is progressing northward. Today we got an new satellite picture with clear sky. The upper picture is form the satellite Aqua and shows that the ice rim is along south of Holmön. The other picture is frpn 3 April and show the ice rim at sout Ängesön. This mean that the ice rim has moved about 10 km northwards in the last four days. 2018-04-06
Den fasta isen krymper i söder 
Under de senaste milda dagarna med dagsmeja och en ihållande nordvind har medfört att iskanten för den fasta isen i Kvarken (grå) har sakta avancerat norrut och ligger nu strax söder om Veaögern på Holmöns västsida. Det är ca 4 km från skoterleden. Söder därom finns mycket spridd drivis (grönt). Istjockleken har ännu inte börjat minska med snön på isen smälter och det börjar bildas stöpa, framförallt i områden med mer snö söder om skoterleden. 

2018-04-06
The fast ice shrinks at the south rim. 

During the past mild days with temperature above zero and a constant notherly wind, the rim of the fast ice (grey) in south has moved north. The rim is now close to Veaögern, about 4 km south from the snowmoblie track. South of the ice rim, there is very open ice (green). The ice thickness has not began to decrease, but the snow on the ice melts and snowslush is formed south of the track.  


2018-03-27
Gårdagens satellitbild 
Denna bild från NASA:s satellit Terra visar gårdagens isläge då det var klart värder. Nordliga vindar senaste veckan har medfört att mer is drivit söderut och öppnat upp lite i östra Kvarken. Även i södra delan har lite av den fasta isen släppt. Uppe i norra delen av västra Kvarken ligger däremot isen kvar opåverkad.

2018-03-27
Yesterday's satellite picture 

This pictute from NASA's satellite Terra shows yesterday's ices situation with clear sky. Notherly wind the past week has opened up the ice in East Kvarken. Also in the south part of West Kvarken some of the fixed ice has opend up. The ice in nothern part of West Kvarken remains unaffected and stable. 

2018-03-20
Dagens satellitbild 
Bilden från NASA:s satellit Terra visar att det senaste dygnets kraftiga nordvind har fått isen att börjat driva söder ut och börjat öppna en en råk i östra Kvarken. Värderprognosen för de kommande dagarna är kraftig sydvind, som antagligen kommer att få isen att driva tillbaka och täppa till öppningen. Isen kring Holmöarna ligger fortfarande orörd. Färjepersonalen, som kör svävaren, meddelar också att det finns sprickbildning i isen längs svävarleden.  

2018-03-20
Todays satellite picture 

The pictute frpm NASA's satellite Terra shows that the strong notherly wind the past day has caused the ice to drift southwards in East Kvarken and an open channel is begining to form in east Kvarken. The forecast for the coming days is strong southerly wind that most likely will close this gap in the ice. The ice in West Kvarken remains stable. The ferry staff, who operates the hoovercraft have informed that there are cracks in the ice along the hoovercraft path.   


2018-03-10
Isen runt Holmön är ni konsoliderad 
Förutom att den fasta isen i västra Kvarken (grå) nu är 25 - 50 cm, så har nu det mycket täta drivisen söder och öster om Holmöarna frusit samman till konsoliderad is (rödbrunt) som är 25 - 40 cm. De senaste dagarnas snöfall med snödrev och drivbildning har medfört att snötäcket på isen ökat till 10 cm eller mer. Föret på skoterleden är mjukare men de drivor som bildats tvärs mot leden gör underlaget vågigt.

2018-03-10
Consolidated ice around Holmön islands. 

The fast ice in West Kvarken (grey) is now 25 - 50 cm and the very closed ice around Holmön islands has frozen together and is now consolidated (brownish) 25 - 40 cm. The past days snowfall with drifting snow and ridge formation has increased the snow layer on the ice to 10 cm or more. The conditions on the snowmobile track is now soft but ridges acoss the track makes i bumpy.  


2018-03-04
Hela Bottenviken och i Bottenhavet ner till Sundsvall
är nu istäkt 
Hela Bottenviken och norra Kvarken är nu täckt med mycket tät drivis (röd) som är 20-40 cm med vallar och sprickor. I västra Kvarken ligger fast is (grå) som är mellan 25 - 40 cm. I norra Bottenhavet finns några områden med mycket tät drivis (röd) som är 5-25 cm. I övrigt finns nyis 5 -15 cm (lila). 

2018-03-04
The whole of the Bothnic Gulf and the Bothnic sea down to Sundsvall are now ice covered

The Bothic Gulf and North Kvarken are covered with very closed ice (red) 20 - 40 cm thick with walls and rifts. In West Kvarken there is fast ice (grey) with a thickness of 20-40 cm. In the north of the Bothnic Sea there are areas with very closed ice (red) 5-25 cm. The rest is covered with new ice (nilas) 5-15 cm (purple). 


2018-03-01
Tät drivis runt Holmöarna
 
Det kalla vädret medför att isläget är stabilt med god istillväxt. Den fasta isen i västra Kvarken (grå) är mellan 25 och 40 cm och växer i tjocklek. Norr, öster och söder om Holmöarna ligger mycket tät kompakt drivis med vallar (röd) som är 20-35 cm. I drivisen finns sprickor här och var.

2018-03-01
Closed ice around Holmön islands

The ice situation is stable in the cold wather, with contant ice growth. The fast ice in West Kvarken (grey) is 25-40 cm and growing. In north, east and south of Holmön islands there is very close and compact ice (red) with walls, that is 20-35 cm. There are rifts here and there in this ice.


2018-02-22
Hela bottenviken åter istäckt

Kylan de senaste dagarna har satt fart på istillväxten. Bilden från NASA:s satellit Terra visar att större delen av Norra Kvarken och Bottenviken nu är istäkt. Det ljusbå området kring Holmöarna är fast isen och det något mörkare området är mycket tät drivis. Man kan även se en krokig spricka i drivisen norr om Holmön. Isen i Västra Kvarken är nu minst 20 cm.

2018-02-22
The whole Bothnic Gulf is now covered with ice

The cold temperature the past days has increased the ice growth. The pricture from NASA's satellite Terra shows that the whole Bothnic Gulf is covered with ice. The light blue area around Holmön islands is fast ice and the darker area is very closed ice. There is also a curved rift in the ice north og Holmön. The ice in West Kvarken is now 20 cm or more.


 2018-02-16
SMHI:s iskarta och NASA:s satellitbild över Kvarken
 
Isläget har varit ganska stabilt under en tid, men nu med mer sydliga vindar har en del av isen norr om Holmön drivit norrut och det finns mycket tunn nyis norr och öster om Holmöarna. Den sammanfrusna isen i västra Kvarken (röd) ligger däremot fast och stabil. Även på NASA:s saltellitbilden (satellit Terra) nedan kan man se de ljusblåa området med fast is kring Holmöarna.

Istäcket i västra Kvarken växer sakta. Istjockleken närmar sig 20 cm i de tunnaste områdena. Det är dock inte möjligt att öppna skoterleden än.

2018-02-16
SMHI:s icemap and NASA:s satellite picture over Kvarken

The ice situation has been stable for days, but now with S-wind parts of the ice noth of Holmön is gone an new thin ice has been formed. The compact ice in West Kvrken remains.
NASA:s picture from the satellite Terra shows that the there is stable compact ice in west Kvarken (light blue).

The ice in West Kvarken is slowly growing. The ice thickness is approaching 20 cm in the thinnest areas. It is, however, not yet possible to open the snowmobile track.


2018-02-04 em
Dagens iskarta och satellitbild över Kvarken

Dagens iskarta visar att större delen av svenska sidan av Bottenviken är täckt av mycket tät drivis (röd) med vallar (svarta trekanter) och sprickor (zickzack). Detta område sträcker sig in från norr mellan Holmön och fastlandet. På finska sidan av Bottenviken finns nyis (lila).

Dagens bild från NASA:s satellit AQUA, som är tagen vid lunchtid idag, visar ett molnfritt Kvarken med den täta drivisen norr om Holmön och in mellan Holmön och fastlandet.   

2018-02-04 afternoon
Todays icemap and satellite picture over Kvarken

Todays icemap shows that the major part of the Swedish side of the Bothnic bay is covered with very close ice (red) with walls (Black triangles) and cracks (zigzack). This area streches in between Holmön and the mainland from north. On the Finnish side there is new ice (purple).

Todays picture from NASA:s satellite AQUA, taken at noon yesterday, shows clear sky over Kvarken with the very close ice north of Holmön and between Holmön and the main land.  2018-02-04 fm
Satellitbild över Kvarken

Detta är en bild från NASA:s satellit AQUA, som är tagen vid lunchtid i går. Man kan se att det är mycket moln över havet men molnfritt över land längs kusten.
Trots moln så kan man se det stora drivisområdet mellan Holmön och fastlandet just där färjeleden går. Holmön och Ängesön syns svagt grönt genom molnen och är markerade med pilar.  

2018-02-04 before noon
Satellite picture over Kvarken

This is a picture from NASA:s satellite AQUA, taken at noon yesterday. One can see that it was cloudy over sea but clear sky over land on the cost.
Despite the clouds, one can see the large close ice area betweeen Holmön and in mainland where the ferry tack runs. Holmön and Ängesön can be seen as weak green through the clouds and are marked with arrows.  

2018-02-03
Mycket tät drivis i Kvarken

Den kraftiga NO-vinden har avtagit. Större delen av Bottenviken är nu täkt av nyis (lila område). I västra Kvarken och norr om Holmön finns ett område med mycket tät drivis (rött område) och söder om Holmöarna ett område med tät drivis (orange) och i östra Kvarken finns drivis (gult) och spridd drivis (grönt). 

2018-02-03
Very close ice in Kvarken

The strong NE-wind has decreased. Most of the Bothnic Gulf is now covered with new ice (purple area). In West Kvarken and north of Holmön there is an area with very close ice (red). South of Holmön islands, there is close ice (orange) and in East Kvarken there is open ice (yellow) or very open ice (green).  

2018-02-02
Fortsatt ispress

I den kraftiga NO-vinden som råder har Byviken flyllts på med drivis och där råder nu stark ispress. Kulingvinden skapar dyning ute i Kvarken som rullar in under isen i Byviken. Snöfall och snödrev ger minimal sikt över havet. Färjan fick lov att vända.
2017-02-02
Continued ice pressure

In the currently strong NE-wind, Byviken has been filled with drifting ice under strong ice pressure. The gust wind causes swell in the sea that rolls in under the ice. Snowfall and drifting snow make the visibility minimal out over the sea. The ferry had to turn back.
 

2018-02-01
Ispress

I den kraftiga NO-vinden som råder har det i Kvarken blivit kraftig ispress mot fastlandet (rött område), särskilt vid Pannan. De vallar och den ispress som råder hindrar färjan att trafikera leden till Holmön.

2018-02-01
Ice pressure

In the currently strong NE-wind, there is strong ice pressure against the mainland (red area), particularly at Pannan. The ice walls and the ice pressure currently occuring stops the ferry. 

2018-01-29
Ispress och mycket drivis

Tät drivis som tidigare idag låg norr om Holmöarna (orange område) har nu under eftermiddagen kommit ner i Västra Kvarken norrifrån i den kraftiga NO-vinden. Det har uppstått vallar och ispress på vissa ställen. Dessa förhållanden påverkar färjans framkomlighet och ca 1 tim försening har uppstått med eftermiddagsturerna.

2018-01-29
Ice pressure and much closed ice

Close ice that earlier today was north of the Holmön islands (orange area) has now during the afternoon drifted down into West Kvarken from north in the strong NE-wind. It has been formed ice walls and ice pressure in some areas. These conditions restricts the ferry and has caused delays up to about 1 h this afternoon.

2018-01-23
Israpporten börjar för säsongen. 
Isläggning har börjat. Högtrycket och kylan de senaste dagarna har bidragit till att en stor del av västra kvarken nu är täckt av ca 5 cm nyis (ljuslila) men områden med tjockare snötäkt is nära Holmön (mörkare lila). I nyisen fin områden med tjockare drivis. Hela Västra Kvarken är inte istäkt. Isen utgör ännu inget problem för färjan.  

2018-01-23
The ice report begins for this season.  

The ice formation has started. The high pressure and cold temperature has formed new ice (light purple) in West Kvarken. Close to and around the Holmön islands there is thicker snow covered new ice (dark purple). There are areas with drifitng thicker ice i the new ice. Not the whole of W Kvarken is ice covered. So far, the ice do not affect the ferry.   

    
    
 
    

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2018-05-04
© HUF
Webmaster

Operated by