Israpport

Ice report

Under vintern kommer här fortlöpande israpporter så länge det är isföre. Uppdatering sker så snart information om förändringar i isläget finns. De iskartor som visas är utdrag från SMHIs kartor om inte annat anges. Satellitbilder är utdrag från NASAs Lance Modis satellit. The ice situation will be reported during the winter as long as there is ice conditions. Updates will be made when information of changes in the ice situation is available. The ice maps shown, are excerts from SMHI's maps unless other notice. Satellite pictures are excerts from NASA Lance Modis satellite.

2019-02-15
SV-vinden skickar isen österut

I den friska SV-vinden som blåst senaste dygnen har skickat den täta drivisen (röd) norr och öster om Holmöarna mot finska sidan av Bottenviken. Kvar finns mycket gles drivis (grön). Den sammanfrusna konsoliderade isen i västra Kvarken och runt Holmöarna (rödbrun) ligger kvar och är mellan 20 och 30 cm. Dagens satellitbild (under iskartan) visar tydligt var isen ligger fast (ljusblå). Vattenståndet har under senaste dygnet stigit ytterligare till +30 cm. Det har medfört att sprickor som funnits har gått upp och att vatten tängt upp på isen på främst vid strömfåran (ca 1 km från Homön och ca 1 km långsträcka) och både i Norrfjärden och VV-kroken. Prognosen visar att ingen riktig kyla är att vänta närmaste veckan. Det finns således en överhängande risk att förhållandena och framkomligheten på skoterleden snabbt kan försämras.

2019-02-15
SW-wind push the ice eastwards

In the fresh SW breeze the close ice (red) north and east of Holmön islands has been pushed towards the Finnish side of the Bothnic Gulf. There is only scattered open ice left (green). The consolidated ice (red-brownish) in West Kvarken and around the Holmön islands remains and is between 20 - 30 cm. Todays satellite picture (under the ice map) clearly shows where there is ice (light blue). The sea water level has continued to increase to +30 cm the last day. This has caused previous cracks in the ice to open and water has flooded the ice at the sea current zone (begins about 1 km  from Holmön and is about 1 km long) and close to land in VV-kroken and that  in Norrfjärden ad VV-kroken. The forecast for the coming week do not show any cold temperatures. There is, consquently, an impending risk that the conditions on the snowmobile track will deteriorate and decrease the passability.2019-02-13
Ökande vattenstånd

Det senaste dygnet har vattenståndet i havet ökat. Det innebär att flödvatten kan trängs upp på isen och blandas med snön på isen så att det bildas stöpa. Den bildade stöpan kan försämra framkomligheten på  skoterleden.
2019-02-13
Increasing water level

The past 24 h, the sea water level has increased. This means that sea water can flood the ice and mix with the snow on the ice and form snow slush, which can decrease the accessability on the snowmobile track. 

2019-02-09
Isen stabil i Kvarken

Den fasta isen i västra Kvarken (grå) växer till och är nu mellan 20 och 30 cm. Norr och öster om Holmöarna finns nu mycket tät sammanfrusen drivis med vallar (red). Söder om den fasta isen i västra Kvarken finns nyis (lila) och tät driv (orange). Vattenståndet har stigit från -10 till +10 cm de senaste dygnen. Det har medfört att sprickor uppstått i isen vid land i Vintervägskroken och att vatten tängt upp på isen både i Norrfjärden och VV-kroken.  

2019-02-09
Stable ice in Kvarken

The fast ice in West Kvarken (gray) grow and is now between 20 - 30 cm. North and east of Holmön islands there is consolidated very close ice (red). South of the fast ice in West Kvarken there is new ice (purple) and very close ice (orange). The sea level has increased from -10 to +10 cm the past days. This has caused cracks in the ice close to land in VV-kroken and that water flooded the ice in Norrfjärden ad VV-kroken.

2019-02-06
Mer fast is i Kvarken

Nu ligger rejält med is i västra Kvarken vilket framgår av urklippet från NASAs satellitbild från 5 februari. Fast snötäckt is är ljusblå. Norr om Holmöarna finns ett område med mycket tät drivis med nyis (mörkare stråk). Så länge kylan ligger kvar växer isen snabbt.  

2019-02-06
More fast ice in Kvarken

Now most of West Kvarken is covered with fast ice with a snow layer (light blue), which can been seen in an outcut from NASAs satelite picture from 5 February. North of Holmön islands there is an area with very close ice with new ice (darker bands). As long as the coldness persists the ice gowth rapidly.
  

2019-01-29
Fast is i Kvarken

Nu bedöms isen i västra Kvarken som fast is (grå). Norr och öster om Holmöarna ligger tät hopfrusen drivis (röd) och söderut finns nyis (lila). Pågående snöfall kommer att lägga sig som ett isolerande täcke och minska isens tillväxttakt.  

2019-01-29
Fast ice in Kvarken

The ice in West Kvarken is now regarded as fast ice (grey). North and east of Holmön islands there is consolidated ice (red areas). In south there is new ice (purple). The current snowfall will give an isolating snow layer that will decrease the ice growth.
 

2019-01-28
Snabb istillväxt

Isen växer snabbt nu i Kvarken och Bottenviken. Kring Holmöarna finns nu konsolided is (röda områden) med 10-25 cm istjocklek och områden med 10-20 cm nyis (lila). Orange områden är tät drivis. 

2019-01-28
Fast ice growth

The ice grow fast now in Kavrken and the Bothnic Gulf. Around Holmön islands there is consolidated ice (red areas) with 10-25 cm thickness and areas with 10-20 cm new ice (purple). Orange aeras are close ice.
 

2019-01-27
Istillväxten fortsätter

Isen kring Holmöarna håller på att konsolideras (röda områden) och områden med nyis (5-10 cm) har bildats (lila). Orange områden är tät drivis och gula områden markerar spridd drivsis. Isen i västra Kvarken närmar sig 20 cm. Endast ett mindre område i Bottenviken har nu öppet vatten (vitt).

2019-01-27
The ice growth continues

The ice around Holmön islands is consolidating (red areas) and areas with new ice (5-10 cm) has been formed (purple). Orange aeras are close ice and yellow areas are open ice. The ice in West Kvarken approaches 20 cm. Only a small area in teh Bothic Guld has now open water (white).
 

2019-01-26
Isläggningen fortsätter

Isen i västra Kvarken växer till. Färjan fick vända idag på förmiddagen och eftermiddagens turer är inställda. Från dagens iskarta kan man också se att det nu ligger is i större delen av Bottenviken. Endast ett mindre område har öppet vatten (vitt).

2019-01-26
The ice growth is increasing

The ice in West Kvarken is growing. The ferry had to turn back this morning and the afternoon tours are cancelled. From the ice map it can be seen that there is ice in most of the Bothnic Gulf. Only a small area has open water (white).
 
 

2019-01-23
Fortsatt isläggning

Större delen av både västra och östra Kvarken är nu täckt av nyis (lila). I västra Kvarken mellan Holmön och fastlandet ligger ihopfrusen tät drivis och äldre jämn nyis (röd). Istjockleken varierar. Det finns områden med tunnare is och vindbrunnar med öppet vatten under ett tunt rimfrostskickt. Den 22 januari avlystes V Kvarken för nord-dydlig fartygstrafik och arbetet med att staka skoterled har påbörjats.

2019-01-23
Continued ice growth

Most of both West and East Kvarken are now covered by new ice (purple). In West Kvarken between Holmön and the mainland there is consolidated colsed ice and older level ice (red). The ice thicknes varies. There are areas with thinner ice and wind wells only covered by a thin layer of white frost. The 22 Jan W Kvarken was closed for north-south ship traffic and the work with the snowmobile track has commenced.
 
 

2019-01-20
Isläggningen går snabbt

Nu ligger is i hela västra Kvarken. Mellan Holmön och fastlandet ligger isen still (röd). De lila områdena är nyis och de orange är drivis. Isen hindrar nu färjan så att eftermiddagens turer har ställts in.  

2019-01-20
The ice growth is fast

Now there is ice in the whole of West Kvarken. Between Holmön and the mainland, the ice is closed (red) and the purple areas are new ice (nilas ice). The orange areas are open, drifting ice. The ice cause problems for the ferry and the afternoon tours today has been cancelled.

2019-01-16
Israpporten börjar för säsongen

Nu ligger is på sjöarna, mellan öarna och i Jäbäckssundet. Isen är dock osäker då det skiftande vattenståndet brutit upp isen vid flera tillfällen. Isen har även fryst till inne i hamnen i Byviken och i Norrfjärden. Ute till havs börjar isen lägga i det kalla och lugna värdet. På bilden kan man dock se att det är betydligt mindre is än normalt. Bilden till vänster visar isläget den 14 jan 2019 och den till höger visar normalt isläge den 11 jan baserat på en 20-årsperiod. 

2019-01-16
The Ice report begins for this season

Now there is ice on the lakes, between islands and in Jäbäck strait. The ice quality is, however, poor since the lagre shifts in the seawater level has broken up the ice several times. In the harbour i Byviken and in Norrfjärden there is growing ice. The ice formation has started out at sea. It is, however, much less ice than normal. The left picture shows the actual ice situation at 14 Jan 2019 and the right picture shows the normal ice situation at 11 Jan based on a 20-year period. 

    
    
 
    

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-02-15
© HUF
Webmaster

Operated by