Holmöns Utvecklingsforum

Programförklaring

Holmöns Utvecklingsforum bildades under hösten 1999 med syfte att verka för att Holmön bibehålls och utvecklas som en levande skärgårdsby. Detta syfte ska uppnås genom att fungera som ett samlande forum där öns olika intressegrupper kan samverka och tillsammans arbeta med frågor av gemensamt intresse. Arbetet med enskilda frågor ska bedrivas i arbetsgrupper där olika intressegrupper deltar. Avsikten är att forumet, för att möta omvärldens krav på EN lokal motpart, i nära samarbete med alla parter på ön ska fungera som kontaktyta mot omvärden i frågor av gemensam karaktär. Forumet har en styrelse med dels valda ledamöter och dels ledamöter som utses av andra föreningar på ön. 

Holmöns Utvecklingsforum ska vara partipolitiskt och religiöst obunden, men kan vara knuten till regionala eller nationella byaföreningsorganisationer. 

Medlemskap i forumet beviljas bofasta och ej bofasta markägare, bofasta utan mark, stugägare på Holmön samt andra föreningar med säte på Holmön eller Umeå kommun, som ansluter sig till Forumets syfte och målsättning enligt dess stadgar

Forumet första uppgift har varit att driva ett projekt med EU finansiering för att ta fram en Utvecklingsplan för Holmön samt att arbeta med kommunikationsfrågor. Projektet heter Framtidsfolketpå Holmön och föreningen har haft LMB Consulting Lisbeth Bäckström anställd som projektledare. Bakgrunden till forumets bildande är de problem med kommunikationerna som under senaste åren har blivit allt större. De möten som hållits innan Forumet kunde bildas har bl a resulterat i en webpresentation av Holmön (denna är nu så inaktuell att den plockats bort från Holmöportalen), en uppvaktning vid Näringsdepartementet, en hearing med politiker och andra myndighetsföreträdare samt en enkät som sammanställts för presentation islutet av oktober. Kommunikationsgruppen har även samlat de slutsatser som kan dra från enkätundersökningen i ett sammanfattande PM.

Styrelse

I forumets styrelse sitter dels valda ledamöter (6 st + ordf) samt representanter för de föreningar, som enligt stadgarna årsmötet erbjuder plats i styrelsen (f n 8 föreningar).   

Ledamöter under 2017/18
Ordförande Joar Sandström, tel 076 2515690 
Kassör och sekreterare Ulla Löfgren, tel 070 2100607, Hembygdsföreningen 
Ledamöter
Olle Nygren
Fredrik Domej
Josefin Lämås
Lena Egnell
Eiwor Wikström
Karin Lundemark
Jenny Johansson
Birgitta Olofsson
Hans Wiechel (suppleant)

 

 Överst på sidan
  Tillbaka till Forummenyn


Sidan uppdaterades senast: 2018-09-10.
© HUF
Webmaster